Piotr Zając - Specjalista IT

JPK V7 od 1 października 2020!!!

JPK V7 od 1 października 2020!!!

Nowa struktura JPK V7, to zbiór danych o transakcjach zakupu oraz sprzedaży, uwzględniając wartości, kwoty oraz stawki podatku VAT wraz z danymi kontrahentów. Plik składa się z dwóch struktur: części ewidencyjnej i części deklaracyjnej. Pierwsza część przypomina dane składane w pliku JPK VAT, natomiast część deklaracyjna składa się z pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT.

JPK V7 - efektywność wykrywania oszustw podatkowych

Struktura łączy więc w sobie dane do tej pory przekazywane do MF i urzędu skarbowego w postaci deklaracji VAT i pliku JPK VAT oraz wprowadza dodatkowo oznaczenia w szczególności dla transakcji wrażliwych, narażonych na oszustwa podatkowe (m.in sprzedaży alkoholu etylowego czy wyrobów tytoniowych).  Proponowana zmiana ma zwiększyć efektywność wykrywania oszustw podatkowych.

Dwa sposoby rozliczania JPK V7

Zależne od deklaracji podatnika w formularzu VAT-R istnieją dwa sposoby rozliczania JPK V7. W przypadku rozliczeń miesięcznych jest to JPK V7M (wysyłany co miesiąc do 25 dnia kolejnego miesiąca, zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną), podatnicy rozliczający się kwartalnie generują JPK V7K (wysyłany co miesiąc do 25 dnia kolejnego miesiąca, dwa pierwsze miesiące kwartału zawierają tylko część ewidencyjną, trzeci miesiąc kwartału zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną).

Zlikwidowane załączniki

Likwidacja deklaracji VAT, powoduje tym samym likwidację załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT, dotyczących wniosków o zwrot podatku VAT oraz ulgi na złe długi. W nowym pliku JPK V7 informacje o terminie zwrotu VAT oraz uldze na złe długi będą wskazywane przez podatników bezpośrednio w strukturze pliku poprzez zastosowanie odpowiednich oznaczeń. Na dotychczasowych zasadach będą nadal obowiązywały deklaracje VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10 oraz VAT-14.

Zastąpienie obowiązku przesyłania deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT jedną strukturą czyli nowym JPK V7 nie działa “wstecz”. Oznacza to, że urząd nie może żądać od podatnika składania korekt za okres sprzed października 2020 roku w nowej rozbudowanej formie jednolitego pliku kontrolnego.

JPK V7 składa się z pól:

  • „Nagłówek” – zawiera dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik, cel złożenia oraz dane urzędu skarbowego, do którego jest kierowany i datę złożenia pliku,
  • „Deklaracja” – zawiera dane niezbędne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, wartości podatku podlegającej wpłacie do US lub kwotę zwrotu wraz ze wskazaniem formy i sposobu jej dokonania,
  • „Podmiot1” – zawiera dane identyfikujące podatnika składającego plik.
  • „SprzedazWiersz” – dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego,
  • „SprzedazCtrl” – dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość podatku należnego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie,
  • „ZakupWiersz” – dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego,
  • „ZakupCtrl” – dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość podatku naliczonego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie.

Nowa struktura JPK V7 wymaga ewidencjonowania rodzajów świadczonych usług oraz dostarczanych towarów. Ten obowiązek leży po stronie sprzedającego. Wyszczególniono 13 grup towarów i usług wrażliwych (GTU), które wymagają dodatkowych oznaczeń.

Oznaczenia GTU

Oznaczenia GTU będą pojawiały się w części ewidencyjnej nowego pliku JPK V7, dla każdej faktury z osobna. Jeśli na fakturze wykazane będą towary lub usługi z różnych grup, konieczne będzie oznaczenie kilku kodów GTU.

To nie wszystko. Ustawodawca wprowadził dodatkowe oznaczenia dla transakcji objętych szcególną procedurą rozliczania VAT (TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA oraz B_MPV_PROWIZJA).

Obowiązkowymi oznaczeniami zostały objęte także transakcje dotyczące m.in. raportu fiskalnego (jako „RO”), dokumentu wewnętrznego opodatkowania (jako „WEW”), faktury do paragonu (jako „FP”), sprzedaży wysyłkowej (jako „SW”), sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT (jako „EE”), sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT (jako „TP”) oraz transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (jako „MPP”).

Nabywcy zobowiązani są także dokonywać oznaczeń wobec dokumentów zakupu dokumentujących:

  • zakup od podatnika stosującego metodę kasową VAT zgodnie z art. 21 ustawy o VAT, jako MK,
  • zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, zgodnie z art. 116 ustawy o VAT, jako VAT_RR,
  • zakup w ramach importu towarów, w tym importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, jako IMP.

Ostatnie wpisy